Framtidens kompetensutveckling i förändring

Efter att lyssnat på webinar med s:imployer som berör ”framtidens kompetensutveckling” - kompetensutveckling i förändring. Delar min spaning - då man pratar om begrepp som handlar om ett livslångt lärande som ska vara hållbart för vi ska jobba länge, får detta en större innebörd på nya förmågor hos oss individer att vara omställnings,- och anställningsbara men även för arbetsgivaren att agera proaktivt.

Men vilken syn har arbetsgivaren och medarbetaren på kompetensutveckling idag och framåt för att det ska vara en win-win för samhället. Är vi förberedda på att arbeta än mer proaktivt med kompetensutveckling och vems ansvar är det? det är frågor som kan vara svåra att svara på idag, men vi vet att ju mer konkurrensutsatta företagen blir desto mer attraktivt att arbeta med systematisk kompetensutveckling.

Att vara en proaktiv arbetsgivare som ställer om för framtidens kompetensutveckling ger win-win både för samhället och konkurrenskraftigare företag på arbetsmarknaden - helt enkelt att vara en attraktiv arbetsgivare.

Hur ska då företag tänka vid rekrytering? Jo, redan vid analysen av vilka kompetenser som behövs idag och imorgon krävs att man öppnar upp och sätter en utvecklings plan och ställer frågan om kandidaten är beredd att vara med och utveckla - säkerställa att motivationen finns. Hur gör man det? Jo, där kan vi hjälpa er att ställa rätt frågor genom våra EI förmågor, ex vis självförverkligande, vilka mål i sin egen utveckling strävar man efter, och vilka behov har en kandidat för att känna glädje, stimulans och mening i det man gör.

"Rätt person i rätt sammanhang får en ny innebörd"

#kompetensutveckling #rekrytering #motivation #emotionellintelligens


Känslans betydelse - framtidens rekrytering?

I en artikel från Business Harward Review belyser man kunskapen om känslans betydelse som en framgångsfaktor vid rekrytering, det handlar om vår förmåga att känna igen, hantera och fokusera på den information vi får känslomässigt. Kunskap om känslor är viktiga för vårt kritiska tänkande, kreativa problemlösning, effektiv kommunikation, viljan att lära nytt och att vara en förebild. Trots dagens tekniska möjligheter har det visat sig vara mycket svårt att programmera en robot som ska ersätta mellanmänskliga färdigheter, vi vet inte när eller om det kommer att gå.

Forskning visar att det är bra för oss människor att kunna uttrycka och sätta ord på våra känslor och tankar. När vi i allt större utsträckning använder oss av AI och digitala verktyg, har det visat sig att vi faktiskt behöver träna mer på just EI. Empati, som är en av våra känslomässiga förmågor, är exempelvis betydelsefull och värdefull kompetens kopplat till hur vi fattar beslut i vårt arbetsliv, på hemmaplan och i samhället.

I en undersökning rapporterade BHR i artikel som exempel 93% av arbetsgivarna att "en kandidats uppvisade förmåga att tänka kritiskt, kommunicera tydligt och lösa komplexa problem är viktigare än kandidatens grundutbildning".  Idag letar arbetsgivare efter kandidater som har de mellanmänskliga "mjuka färdigheter", att vilja lära sig nytt, att vara flexibel, att fatta bra beslut och att kunna samarbeta.

Går det att säkerställa EI förmågor i en rekrytering? Ja - vi erbjuder via ett unikt dynamiskt forskningsbaserat verktyg med metoder där vi säkerställer intervjuer med kompetensbaserade frågor. HUR individen använt sina förmågor och vilket resultat det har gett. Ingen är perfekt därför talar vi även om VAD kandidaten har för behov för att växa in i nya rollen/teamet. Idag är uppföljning av både rekryterande chef och kandidat, än viktigare då fler individer/team arbetar hemifrån. Där säkerställer vi att det finns en tydlig målbild från chefen, men det viktigaste av allt, att coacha chefen att ställa frågan hur de vill ha kontakt och få feedback och hur de bäst ska kommunicera under tiden distansarbetet pågår.

Vi vet att dessa färdigheter är kanske svårast att förstå och även systematisera, men de är de färdigheter som kommer att fortsätta ge - mänskliga fördelar över robotar. Utvecklingen går snabbare än nånsin och omvärlden blir alltmer komplex, då ökar också kraven på oss individer. I en värld full av algoritmer och AI behövs EI, det är inte antingen eller utan både och!

Kontakta oss - Vi hjälper er med kompetensbaserad rekrytering där vi integrerar mellanmänskliga förmågor för att öka er framgång.


Dags att glänta på dörren till framtiden

Nu när hösten är här, behöver företag och organisationer ja hela samhället fokusera på framtidsfrågor. Det blir allt viktigare att ställa sig frågan vad händer nu inte bara i vår verksamhet utan bevaka omvärlden och hur kommer vi att förändra förhållningssättet till varandra?

Synen på medarbetare – humankapitalet – förändras ständigt
Word Economic forum färska rapport presenterade en typ av ramverk för att gå från synen på medarbetare som en kostnad och personalen som något som ska passa arbetsplatsen, till en framtid där det är värderingar, medarbetarnas kompetens och långsiktig hållbarhet, snarare än en kvartalsrapport som styr.  Att vi i Sverige, med platta och icke-hierarkiska organisationer, ligger långt fram ger oss en stark position när den organisatoriska tilliten blir allt viktigare. Tillitsekonomin pekas ut som något som kommer att blomstra helt enkelt för distansarbete kräver det.

Att gå stärkt ur en kris - arbetsmiljö
Även om det har varit en extrem period ser vi fler företag fortsätta göra investeringar som är nödvändiga för att samhället ska utvecklas. Företag och organisationerna behöver också säkras utifrån den lagstiftning som finns, därför erbjuder vi även tjänster inom arbetsmiljö området där fler behöver investera i hälsofrämjande insatser för att öka vinsten och minimera rehabiliteringskostnader då vi ser att både den korta och långa sjukfrånvaron i samhället ökat. Nu blir det extra viktigt när flertal fortfarande jobbar hemifrån att rusta chefer i organisationer på signaler för att agera tidigare på ett sätt som skapar förtroende och ökar tilliten hos medarbetarna.

Fortsätt att; Håll i, håll ut och håll avstånd!