Emotionell intelligens som en framgångsfaktor

Forskning visar att emotionell intelligens är bra för oss människor så att vi bättre kan uttrycka oss och sätta ord på våra känslor och tankar. Känslor och smarta beslut hör ihop, säger forskningen!

Idag ställs vi alla inför stora omvälvande förändringar i omvärlden och i oss själva. Att då våga öppna upp och uttrycka sig att visa sig mer mänsklig i sin egen sårbarhet.

Att då kunna leda sig själv innebär att, förstå vad du känner och reflektera över vad som händer i dig och att själv ta ansvar för att välja hur man agerar och handlar.

Som chef i sitt ledarskap ingår att få sina medarbetare att lyckas men även att hålla sin egen energi uppe då det blir fler möten som är tidskrävande med smala budskap som dränerar chefens energi.

Alla förväntas anpassa sig till de nya förutsättningar då arbetslivet blir mer flytande och flexibelt i och med digitaliseringen och automatiseringen ökar komplexiteten.

Vi är alla olika och därför går det inte att göra som förr för att hålla energin uppe. Några är vältaliga och några introverta därför behöver chefer hantera både sin egen och sina medarbetares oro och rädsla för att klara av att leverera under en pandemin  är en stor utmaning.

Att då ha respekt som ledare för att hantera detta kräver återhämtning för att ladda om inför det nya normala - då vi behöver uppfinna nya sätt att jobba på.

#emotionellintelligens #eiacademy #självledarskap #ledarskap #medarbetarskap


Vad innebär assessment?

Genom vår assessment höjer ni värdet och träffsäkerheten vid rekrytering internt såväl som externt till era affärskritiska positioner, genom att ni väljer en oberoende kandidatbedömning utförd av en professionell personbedömare. Som uppdragsgivaren får ni ett bredare beslutsunderlag och en objektiv diskussionpartner.

Ett assessment innebär helt enkelt att vi fokuserar på att identifiera och utveckla potentialen hos dina nya eller befintliga chefer och medarbetare vid en rekrytering och urval eller successionsplanering. Det unika för Nordh Consulting är vår användning av vetenskapligt utvecklade verktyg, vilket också innebär att resultaten är mätbara.

Hur?

Jo - vi säkerställer hög objektivitet via kvalificerade assessment som innehåller djupintervju, test och återkoppling genom våra erfarna och certifierade konsulter som ställer rätt och fler frågor.

EQ + IQ = som mäter framgång!

EQ-testet mäter en människas emotionella och sociala intelligens. Det handlar om ett antal förmågor som visar hur väl en person kan läsa av och förstå sig själv och sin omgivning samt anpassa sig efter rådande omständigheter. Det unika med testet är att det mäter dynamiska förmågor som är utvecklingsbara vilket innebär att om kandidaten är medveten om sina styrkor och förbättrings områden, kan man träna upp sin emotionella intelligens genom hela livet.

WPT-R är ett begåvningstest som mäter allmän problemlösningsförmåga som vi matchar när det gäller att förutse att en person kommer att klara av att prioritera och känna sig tillfreds med utmaningen samt hantera att ta in ny information samt klara av stress som en viss roll innebär.

WOPI mäter motivation och arbetspersonlighet, vars syfte är att ta reda på vad som driver och motiverar individer och grupper att nå högre kompetens inom sitt arbetsområde.

Det är vår övertygelse att bra arbetspsykologiska tester rekommenderade av Buros Center for Testing, samt använda på rätt sätt av utbildade certifierade konsulter, har hög tillförlitlighet.

Blir du nyfiken och vill veta mer är du varmt Välkommen - Vi hjälper dig att ta din verksamhet ett steg längre.

#assessment #rekrytering #nordhconsultingab #emotionellintelligens #eq+iq #karriär

Källa: MHS, WPT, Wopi