Vad innebär assessment?

Genom vår assessment höjer ni värdet och träffsäkerheten vid rekrytering internt såväl som externt till era affärskritiska positioner, genom att ni väljer en oberoende kandidatbedömning utförd av en professionell personbedömare. Som uppdragsgivaren får ni ett bredare beslutsunderlag och en objektiv diskussionpartner.

Ett assessment innebär helt enkelt att vi fokuserar på att identifiera och utveckla potentialen hos dina nya eller befintliga chefer och medarbetare vid en rekrytering och urval eller successionsplanering. Det unika för Nordh Consulting är vår användning av vetenskapligt utvecklade verktyg, vilket också innebär att resultaten är mätbara.

Hur?

Jo – vi säkerställer hög objektivitet via kvalificerade assessment som innehåller djupintervju, test och återkoppling genom våra erfarna och certifierade konsulter som ställer rätt och fler frågor.

EQ + IQ = som mäter framgång!

EQ-testet mäter en människas emotionella och sociala intelligens. Det handlar om ett antal förmågor som visar hur väl en person kan läsa av och förstå sig själv och sin omgivning samt anpassa sig efter rådande omständigheter. Det unika med testet är att det mäter dynamiska förmågor som är utvecklingsbara vilket innebär att om kandidaten är medveten om sina styrkor och förbättrings områden, kan man träna upp sin emotionella intelligens genom hela livet.

WPT-R är ett begåvningstest som mäter allmän problemlösningsförmåga som vi matchar när det gäller att förutse att en person kommer att klara av att prioritera och känna sig tillfreds med utmaningen samt hantera att ta in ny information samt klara av stress som en viss roll innebär.

WOPI mäter motivation och arbetspersonlighet, vars syfte är att ta reda på vad som driver och motiverar individer och grupper att nå högre kompetens inom sitt arbetsområde.

Det är vår övertygelse att bra arbetspsykologiska tester rekommenderade av Buros Center for Testing, samt använda på rätt sätt av utbildade certifierade konsulter, har hög tillförlitlighet.

Blir du nyfiken och vill veta mer är du varmt Välkommen – Vi hjälper dig att ta din verksamhet ett steg längre.

#assessment #rekrytering #nordhconsultingab #emotionellintelligens #eq+iq #karriär

Källa: MHS, WPT, Wopi