23 april, 2017

Våra tester

Nordh Consulting ser arbetspsykologiska tester som ett objektivt komplement till andra beprövade metoder vid såväl rekryterings- och utvecklingsinsatser och på både individ- och gruppnivå. Standardiserade tester minimerar risken att falla i subjektiva fallgropar och ökar sannolikheten att kandidater bedöms på rättvisa grunder. Det minskar också risken för att kandidater diskrimineras på grund av ålder, kön, etnicitet eller liknande. Med testverktyg kan man även upptäcka tidigare dold potential hos befintliga medarbetare. De test som används kan delas in i fyra kategorier; problemlösning (IQ), emotionell intelligens (EQ), personlighetstester och funktionstester. Var och en av kategorierna har sin särart och bör utvärderas på olika grunder.

 EQ-i 2.0™ Emotionell Intelligens

EQ-i 2.0™ är världens mest använda utvärderingsverktyg för mätning av emotionell intelligens. Självständighet, empati, flexibilitet, stresstålighet och optimism är exempel på egenskaper som är avgörande för framgång i komplexa affärsaktiviteter, förhandling och planering. När testerna tillämpas och tolkas av utbildade experter ger de en hög grad säkra förutsägelser – vilket har bevisats av genomförd tredjepartsforskning och av mer än ett årtiondes användning.

Emotionell intelligens är dynamiska förmågor som kan utvecklas och därför lämpar sig testet såväl för urval som för utvecklingsinsatser och karriärplanering samt coachning.

”Det tog lite tid att inse att intellektuellt högt begåvade människor inte nödvändigtvis behöver vara högt begåvade känslomässigt.”

Peter Englund, Sekreterare i Svenska Akademin. Citat från Dagens Industri  24/5 2011

EQ-I 2.0™ mäter en typ av begåvning som inte täcks av andra tester. Omfattande forskning från ett stort antal länder tyder på att emotionell intelligens utgör nyckelfaktorer för både privat och yrkesmässig framgång. Oavsett vilka kunskaper och erfarenheter vi i mer klassisk mening har, så är det vårt sätt att förhålla oss till oss själva och till andra som är avgörande faktorer för att lyckas såväl privat som i jobbet. EQ-I 2.0™ är världens första vetenskapligt baserade, validerade och empiriskt grundade testinstrument som mäter emotionell intelligens. Värdet av att använda sig av EQ-i mäts i ökad effektivitet, högre produktivitet och lägre personalomsättningskostnader för organisationen, samt en ökad arbetstillfredsställelse och personligt välbefinnande för individen.

 

 Wopi™: Work Personality Inventory

För varje framgångsrik organisation är det avgörande att förstå vad det är som driver och motiverar ledare, medarbetare och grupper att prestera optimalt.

Wopi™ är ett verktyg som mäter arbetspersonlighet, vars syfte är att ta reda på vad som driver individer och grupper att uppnå högre kompetens inom sitt arbetsområde. Det kan med fördel användas inom en rad områden, såsom vid rekrytering & urval, coachning & utveckling, introduktion av medarbetare och omställning.

Resultatet av självskattningen, som består av 224 påståenden, presenteras i form av sju delskalor för motivation, fyra delskalor för planering & problemlösning samt tre delskalor för attityder. Samtliga faktorer påverkar en individs beteende och förmåga att prestera i en roll och i en organisation. Då olika typer av tjänster och organisationer ställer olika krav på sina medarbetare, kan Wopi™ användas för att ta reda på om individen besitter de förmågor och motiveras av de saker som en given roll kräver och kan erbjuda.

 

WPT-R – Problemlösning/IQ på 12 minuter

En persons begåvning eller problemlösningsförmåga är en oerhört viktig faktor när det gäller att förutsäga om en person kommer att klara av och känna sig tillfreds med utmaningen som en viss roll innebär. Omfattande forskning visar att kvalitativa begåvningstest ökar sannolikheten för att lyckas få rätt person till rätt plats. Detta gäller i alla yrkeskategorier.

Resultatet ger en god uppfattning om hur lätt eller svårt en person har att förstå instruktioner, använda kunskap i nya situationer, förstå större sammanhang samt lösa problem. Testet har använts med framgång i mer än 75 år och det rekommenderas av högt ansedda Buros Center for Testing.

Genom att använda WPT-R kan du säkerställa att den person som du överväger att anställa för en viss roll kommer att känna sig tillfredsställd med den intellektuella utmaning som tjänsten innebär, men också att hon eller han kommer att tillmötesgå de krav på problemlösningsförmåga som tjänsten kräver. Båda faktorerna är viktiga om du vill tillsätta en person som kommer att prestera och trivas på sikt. Eftersom testet minskar risken för felrekryteringar, bidrar det också till en minskad personalomsättning. WPT-R kan även användas vid talent management och successionsplanering inom ett företag.

 om EQ 360 fyll på text

Användningsområden: 

 • Rekrytering och urval
 • Talent Management
 • Successionsplanering

Vad visar WPT-R?

 • Resultatet på WPT-R ger en uppfattning om individens förmåga att:
 • Lösa problem snabbt och rätt
 • Hantera stress
 • Förstå instruktioner
 • Använda kunskap i nya situationer
 • Förstå och använda arbetsintroduktion
 • Uppfatta hela sammanhanget och förstå det på en gång
 • Prioritera

 

DIversity Icebreaker TM

Diversity Icebreaker™ är ett verktyg för grupputveckling, framtaget av norska Human Factors. Det är baserat på vedertagen forskning kring kommunikationsstil och med hjälp av verktyget ges möjlighet att skapa en trygg miljö för att tydliggöra likheter och olikheter inom grupper. Gruppen gör övningar som leder till ökad förståelse för varandra. Dessa övningar ger förutsättningar för ett optimalt utnyttjande av gruppens styrkor. Gruppens medlemmar får personlig möjlighet att utforska sina egna unika kvaliteter, och att uppleva effekterna av kategorisering och identitet. Verktyget bygger en stabil grund för att också kunna gå in i djupare diskussioner och vidga perspektivet på mångfald.
Exempel på användningsområden:

 • Utveckling av team och projektgrupper
 • Utveckling av kommunikation och förhandlingar
 • I seminarier kring öppenhet, feedback och inlärning
 • För att skapa upplevelsebaserade inlärningsgrupper
 • För att arbeta med multikulturella grupper
 • Kompetensutveckling

 

 Tester med vetenskaplig evidens

Vi arbetar endast med välrenommerade tester som följer branschetiska krav. Båda våra tester EQ-i 2.0 och WPT (Wonderlic Personell Test) har granskats och rekommenderats av högt ansedda Buros Center for Testing vid University of Nebraska-Lincoln.

De test som används kan grovt delas in i fyra kategorier; problemlösning (IQ), emotionell intelligens (EQ), personlighetstester och funktionstester. Var och en av kategorierna har sin särart och bör utvärderas på olika grunder. Dessutom förtjänar så kallad 360-graders feedback (Respons 360) att nämnas. Det är inte ett test i dess rätta bemärkelse men innebär ett intressant tillskott till testfloran eftersom det både visar en individs självskattning och omgivningens bild individens prestation.

Hur bra test man än använder vill vi poängtera att inget test är bättre än dess utövare och tolkare. Testresultatet ska alltid behandlas av professionella inom området och återkopplas i en respektfull dialog med personen som genomgått testet. Etiska riktlinjer för arbetspsykologisk testning bör följas noggrant och testerna ska leva upp till de krav som ställts upp av organisationer som International Test Commission, Buros Center for Testing och Stiftelsen för Tillämpad Psykologi. På Nordh Consulting arbetar vi endast med välrenommerade tester som följer branschetiska krav.